Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

De website www.godendrank.be is een e-commerce verkoopskanaal van (non)alcoholische dranken van SEQUEL IT BV met maatschappelijke zetel te Dorpsstraat 56, B-2920 Kalmthout – RRP Antwerpen. Door uzelf (“Klant”) toegang te verschaffen tot www.godendrank.be stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van gODEndRANK.be (“Verkoper”) zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

Verkoper verkoopt geen alcohol houdende dranken aan personen onder de 18 jaar. Door het plaatsen van een bestelling bij de Verkoper, verklaart de Klant de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor de aankopen en verklaart de Klant tevens dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.

Een op de Verkoper website aangeboden product

Alle producten die door Verkoper aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de periode vermeld in onze catalogi en folders. De enige geldige verkoopprijs is diegene die uiteindelijk tijdens de overeenkomst door Verkoper aan u als Klant wordt bevestigd. Verkoper behoudt zich het voorrecht om ten allen tijde de prijs van een artikel te wijzigen of corrigeren, de enige correcte prijs is degene die we uiteindelijk per mail of telefonisch bevestigen aan Klant. Bij betwisting heeft de Klant het recht om van zijn bestelling af te zien. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Prijzen op de website zijn steeds per fles, tenzij anders vermeld. Tijdens het afrekenen worden eventueel extra kosten toegevoegd in functie van de gekozen verzendwijze.

Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn (online) aanbiedingen voorkomen en behoudt zich tevens het recht tot annulatie van elke geplaatste bestelling door Klant, zonder opgave van enige reden. Verkoper biedt de producten aan op de website tot uitputting van voorraad. Verkoper doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo snel mogelijk en kan de bestelling geannuleerd worden door een van beider partijen.

Bij uitputting van een bepaalde jaargang van een product, behoudt de verkoper zich het recht om automatische de volgende jaargang uit te leveren, zonder voorafgaand bericht.

In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

 De inhoud van deze website en product pagina’s, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van de website of rechthoudende derden. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die afwijken van het aangeboden product of die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Overeenkomst tussen Klant en Verkoper

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen Klant en Verkoper wanneer Verkoper de bevestiging ontvangt van Klant bestelling op zijn website. Verkoper kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Levering van uw product

Verkoper levert enkel in België, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Klant en Verkoper. Levering in Belgie wordt uitgevoerd binnen 3 dagen na verwerking van de bestelling, dit enkel indien de bestelde producten in stock zijn. De levering in Belgie geschiedt door de Verkoper zelf of door een erkend transporteur aangesteld door Verkoper. Bij het plaatsen van de bestelling heeft Klant keuzemogelijkheiden voor de manier van verzenden en wordt het daarbij passende transport tarief duidelijk vermeld. Verkoper behoudt zich echter het recht om de kosten voor levering te wijzigingen in functie van de grootte van de bestelling en dit na afstemming met de Klant. Producten uit stock worden binnen een redelijke termijn verzonden. Hierboven vermelde levertijd en de levertermijnen vermeldt op www.godendrank.be zijn louter indicatief en Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen. Afhaling van goederen is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met Verkoper. Bij uitputting van een bepaalde jaargang van een product, behoudt de verkoper zich het recht om automatische de volgende jaargang uit te leveren zonder voorafgaand bericht. 

Leverkosten in Belgie zijn gratis bij orders vanaf 150 €. Voor kleinere orders wordt een bedrag aangerekend als volgt

België10 € ex BTW

Schade / Verlies van uw product

Het risico op beschadiging/verlies gaat over op de Klant vanaf deze de goederen in ontvangst heeft genomen/werden afgeleverd door de daartoe aangestelde transporteur.

Elke schade of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel moeten door Klant onverwijld en onmiddellijk na in ontvangstnemen van de goederen worden gemeld aan Verkoper (support@godendrank.be) met vermelding van het ordernummer en eventuele fotos ter illustratie van de schade. Verkoper zal contact opnemen met Klant om deze schadegevallen af te handelen, doch Klant kan op geen enkele manier Verkoper aansprakelijk stellen voor deze schade. Verkoper verbindt zich er uitdrukkelijk toe dat alle verzonden goederen schadevrij zijn.

Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet , dit via schrijven per post of email (support@godendrank.be) De goederen dienen ongeopend te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (bijv. 3 werkdagen). Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 14 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal de verzendkosten betalen om het product terug te sturen. Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, stuurt u het dan terug binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen en uw verzendkosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel en het beoordelen van de eventuele beschadiging. Verkoper behoudt zich het recht om bestelling en/of verzendkosten niet terug te betalen bij een vermoeden van (een poging tot) fraude. Enkel de verzendkosten voor het terugsturen via gewone post worden vergoed. Verkoper kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

Betaling

De facturen zijn contant betaalbaar op de exploitatiezetel van Verkoper, zonder korting. Na verloop van deze termijn is men in verzuim zonder verdere ingebrekestelling. Bij gebrek aan betaling van een factuur op zijn vervaldag, zijn alle andere op dat ogenblik hangende facturen onmiddellijk opeisbaar en erkent de klant uitdrukkelijk een conventionele/buitengerechtelijke vergoeding verschuldigd te zijn gelijk aan 20% van het nog openstaande verschuldigde saldo met een minimum van 70 Euro, incl BTW en conventionele interesten ten belope van 12% op jaarbasis. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat Verkoper de tussenkomende betalingen op de oudste, openstaande facturen toerekent.

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Verkoper kan niet waarborgen dat www.godendrank.be ononderbroken of foutloos zal functioneren. Verkoper geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van www.godendrank.be, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via www.godendrank.be. Deze site wordt door Verkoper ter beschikking gesteld op een “as is” en “as available” basis. Verkoper legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze site worden voorgesteld. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. In zoverre de wet dit toestaat, wijst Verkoper elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Verkoper zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Privacy en Cookies

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven, eigen reclame en/of marketingdoeleinden, het opsturen van facturatie – en verzendingskosten.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan SEQUEL IT BV, Dorpsstraat 56, B-2920 Kalmthout of support@godendrank.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. SEQUEL IT BV – gODEndRANK werkt via Google Analytics om online (anonieme) bezoekersstatistieken te verzamelen ter inzage van de werking van de website en bezoeken ervan.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde onderdelen van de website niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

De Belgische wet is van toepassing. Enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zullen bevoegd zijn in geval van een geschil.